LEVEL 1525 , DF Rumble , Saber Level 519

Game: Blox Fruits

Người bán: canemo2003

Đánh giá nguời bán: 22 🤗 | 5 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-05-15 12:19:43

Tổng lượt xem: 2,451 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 130,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Max level , có df rumble , saber lv 519 , có 11M beli , haki full body , tộc thiên thần !

{ if (result.isConfirmed) { $('#OrderBanAcc').html('ĐANG XỬ LÝ').prop('disabled', true); $.ajax({ url: "https://robloxvn.com/assets/ajaxs/Banacc.php", method: "POST", data: { type: 'OrderBanAcc', id: $("#id").val(), token: $("#token").val() }, success: function(response) { $("#thongbao").html(response); $('#OrderBanAcc').html(' THANH TOÁN').prop('disabled', false); } }); } }) });