Mua Robux

Nhập tài khoản và số lượng robux cần mua bên dưới

Kho: R$

Giá 10K: 70 R$


Các bước để mua robux:

  1. Nhập tài khoản và số robux rồi nhấn Mua
  2. Sau khi nhấn mua, một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện, bấm vào link để chỉnh giá serve game
  3. Khi chỉnh giá server game phù hợp với số lượng robux bạn cần mua, hãy tiếp tục bấm vào nút mua robux sẽ về tài khoản ROBLOX của bạn nhưng sẽ bị đóng băng không sử dụng được ngay, quá trình này sẽ mất hơn 5 ngày để robux được mở theo quy định Roblox.

Mua gần đây