💰 Shop Acc

Tài khoản game do nguời chơi game lập ra và “cày” tới một mức độ nhất định nào đó nếu có người mua thì sẽ nhượng lại tài khoản này. Dựa vào cấp độ, đồ đạt, chỉ số, thể loại game,... có sẵn trên mỗi tài khoản sẽ có giá trị khác nhau.


Max lv 600mas sup 32m beli tr...

Blox Fruits
0 🗨️
metaverseshop1
17 👁️‍🗨️

192,000đ 160,000đ

Max lv 600mas sup 26m beli tr...

Blox Fruits
0 🗨️
metaverseshop1
17 👁️‍🗨️

192,000đ 160,000đ

Max lv 600mas sup 33m beli tr...

Blox Fruits
0 🗨️
metaverseshop1
16 👁️‍🗨️

192,000đ 160,000đ

Max lv 600mas sup 32m beli tr...

Blox Fruits
0 🗨️
metaverseshop1
16 👁️‍🗨️

192,000đ 160,000đ

Max lv 600mas sup 32m beli t...

Blox Fruits
0 🗨️
metaverseshop1
25 👁️‍🗨️

192,000đ 160,000đ

Max lv 600mas sup 34m beli t...

Blox Fruits
0 🗨️
metaverseshop1
26 👁️‍🗨️

192,000đ 160,000đ

Max lv 600mas sup 31m beli tr...

Blox Fruits
0 🗨️
metaverseshop1
22 👁️‍🗨️

192,000đ 160,000đ

Max lv 600mas sup 29m beli tr...

Blox Fruits
0 🗨️
metaverseshop1
28 👁️‍🗨️

192,000đ 160,000đ

Max lv 600mas sup 29m beli tr...

Blox Fruits
0 🗨️
metaverseshop1
41 👁️‍🗨️

192,000đ 160,000đ

🗳 Danh Mục

Tìm theo game Roblox.

Bán nhiều

Blox Fruits

556 ️🛒
Bán nhiều

King Legacy

45 ️🛒

All Star Tower Defense

14 ️🛒

Ro Ghoul

6 ️🛒

Shindo Life

2 ️🛒

World // Zero

0 ️🛒

Project XL

0 ️🛒

Ninja Legends

0 ️🛒

Grand Piece Online

1 ️🛒

Bee Swarm Simulator

0 ️🛒

A Hero Destiny

0 ️🛒

Jailbreak

0 ️🛒

Anime Mania

0 ️🛒

Các Game Khác

7 ️🛒

Trái ác quỷ Grand Piece (GPO)

0 ️🛒

Anime Dimensions

0 ️🛒

Your Bizarre Adventure

1 ️🛒

Pet Simulator X

17 ️🛒

A 0ne Piece Game

5 ️🛒

Mining Simulator 2

9 ️🛒