Level 50 (Prestige 3), Có 2 Shiny Stand: SPOVA & The Waifu

Game: Your Bizarre Adventure

Người bán: AppealsCat

Đánh giá nguời bán: 8 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-17 18:23:07

Tổng lượt xem: 139 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 800,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Acc Level 50 Prestige 3 (Max) - Trắng Thông Tin 100%

Có 2 Shiny Stand: Star Platinum OVA (Star Platinum) & The Waifu (The World)

Fighting Style: Boxing | Còn nhiều Items và có 30k Money (Max)

x25 Mysterious Arrow, x25 Rokakaka, x10 Pure Rokakaka

x10 Ribcage Of The Saint's Corpse, x10 Steel Ball, x10 Zeppeli's Headband

x10 Ancient Scroll, x10 Quinton's Glove, x10 Stone Mask

x45 Gold Coin, x30 Diamond, x10 Dio's Diary, x4 Requiem Arrow